Sjöfartens styrelse

Bogemenskapen Sjöfartens organisation utgörs av styrelsen, revisorerna, valberedningen samt ett antal arbetsgrupper. Representanter från styrelsen och arbetsgrupperna träffas regelbundet för att dryfta gemensamma frågor.

Nedanstående styrelsemedlemmar valdes på årsmötet 2016-03-20

Ordförande: Lena Hokfelt         lena.hokfelt@equalvalue.se    Tel: 070-234 03 19

Vice ordförande: Birgitta Cederholm-Holgersson gittanholgersson@gmail.com  Tel: 070-7530114

Kassör: Ulla Kalmelid   ukalmelid@hotmail.se      Tel:073-334 93 15

Sekreterare: Kerstin Damberg  kerstin.damberg@gmail.com    Tel: 070-984 00 13

Ledamöter:

Britt-Marie Sondlo

Johan Ståhl

Peter Grip

Adjungerad: Hemsidesgruppen Lena Eriksson          hemsidan@sjofarten.se